Wǒ zhèngzài xuéxí hànyǔ pīnyīn

Hanyu Pinyin
hànyǔ pīnyīn

Wǒ shàngle hànyǔ pīnyīn kè. Hànyǔ pīnyīn shì yī zhǒng fēicháng yǒuqù de yǔyán. Wǒ xīwàng jǐnkuài zhǎngwò zhè mén yǔyán.

Cāo nǐ, guàiwù jù mó.

menj
Problogger and Muslim internet activist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.